• Hoş geldiňizOsoson !

Biz hakda

company

YONSON LEATER

Guanç Guangzhouou ososon Deri, üzüm sumkasyny, habarçyny, syýahat sumkasyny, kosmetika torbasyny, sport haltasyny we guşak, gapjyk we ş.m. ýaly egin-eşik esbaplaryny dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşen Hytaýda iň oňat 3 üzüm torbasynyň öndürijisidir.

Taryh

Ososon 1999-njy ýylda döredildi

Okuw ussahanasy

5000 inedördül metrlik ussahana

Özbaşdak düzüň

Ososonyň kämillik dizaýn bölümleri bar

“Ososon” 1999-njy ýylda döredildi, indi 22 ýyl.5000 inedördül metrlik özbaşdak zawod binamyz bar, gurnama liniýalary, sergi otaglary, nusga alma otagy, ofisler, ammarlar we ýygnak otaglary we kiçi sport zallary ýaly beýleki desgalar bar.Şol bir wagtyň özünde, ososonyň kämillik dizaýn bölümleri, ososonda 10 ýyldan gowrak işleýän tejribeli işçileri bar.Şeýle hem, “Yoson” -yň üpjün ediji ulgamy, esasanam material üpjün edijiler we sumkanyň üstünde işlemek, daş ýuwmak, daňmak we ş.m. ýaly işleýän ýuwujy üpjün edijiler gaty subut edildi.

avfqwq

Ososony saýlap, ýörite syýahaty şu wagt başlaň!

bfqfwe

Ososon elmydama täze moda we üzüm stilindäki sumkalaryň üstünde işleýär, reňkler, dizaýn we ş.m. ýaly iň täze moda elementlerini bilýär.Jadyly şou (ABŞ), Pure London Show (London), APLE (HK) we esasanam Alibaba topary ososon üçin diňe 2019-njy ýylda ajaýyp model sergisini gurady. Model sergisi bu sebitde uly öwrülişik döretdi.

Müşderiniň satyn alyş tejribesini dolduryp, ososon bir basgançakly hyzmat berýär.Torbany dizaýn etmäge, nusga ýasamaga, eltip bermäge we gümrük kagyzlaryny, salgyt meselesini taýýarlamaga kömek edýäris.Şonuň üçin diňe öýde galmak, harytlara garaşmak we ýerli ýerlerde satuwy gurnamak zerur.