• Hoş geldiňizOsoson !

Aýallar üçin ýörite üzüm hakyky deri sumkasy

Gysga düşündiriş:


 • Esasy material:Topokarky gatlak hakyky deri
 • Ölçegi:12.2'L * 4.8'W * 8.5'H
 • Kesmek:N / A
 • Astar:100% poliester ýa-da özleşdirilen
 • Gurluşy:Oilaglanan tegelek deri tutawaç, 3 içki bölüm, telefon we gapjyk / açar üçin 2 tekiz jübü, 1 fermuar jübüsi
 • Faceerüsti bejergisi:N / A ýa-da özleşdirilen
 • Logotip gutar:Nagyşlanan ýa-da başga
 • MOQ:300pcs / reňk ýa-da gepleşik
 • Baha:ABŞ-nyň 33-US42 / PCS
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt aýratynlyklary

   

  Önümiň ady Aýallaryň deri sumkasy
  MODEL NOOK Y-ZP0001
  MATERIAL Şerap gyzyl hakyky deri
  SIZE L31 * W12 * H21 sm
  Reňk Gyzyl / goňur / çal reňk, saýlawlar üçin has köp
  MOQ 300 HK (aksiýa bar bolsa gepleşik geçirip bolar)
  Gaplamak PE sumka, karton guty
  OEM & ODM Hoş geldiňiz

  Haryt maglumatlary

  xq (1)
  xq (2)
  xq (4)
  xq (5)

  Aýallar üçin hakyky üzüm deri sumkasynyň aýratynlygy

  1. Ajaýyp moda we täze dizaýn,
  2. Deri tutawajy sumkany has berk edýär
  3. Uly göwrüm, hatda gündelik söwda ýa-da ofis durmuşy üçin ulanylýan noutbugy hem saklap bilýär.
  4. Deri reňkli sumka sumkasyny hapalamak aňsat däl, sebäbi üzüm reňkidir, ýöne gün-günden has moda we üzüm alar.

  DÖWRÜN GÖRNÜŞI:

  Hakyky deri haltasyny seresaplylyk bilen bejermek, ömrüni ýyllara uzaldyp biler.Hakyky deriden maýa goýjak bolsaňyz, oňa dogry seretmegiň manysy bar.Umuman, deri haltaňyza ideg etmek üçin aşakdakylary maslahat berýäris:

  1.KONTION
  Sumkanyňyzyň guramagynyň ýa-da ýarylmagynyň öňüni almak üçin ýylda bir ýa-da iki gezek gowy deri kremini ýa-da kondisioneri ulanyň.Guradyjy howada ýaşaýan bolsaňyz, muny ýygy-ýygydan etmeli bolmagyňyz mümkin.Diňe krem ​​bilen mata bilen tutuş halta çalyň we artykmaç zatlary sürtüň.Bu tebigy deri kremlerini sumkalarymyz üçin ulanmagy maslahat berýäris.

  2. GURAMAK ÜÇIN (BOLSA WHYZ!)
  Mümkin boldugyça deri haltaňyzda çyglylykdan ýa-da çyglylykdan gaça duruň.Eger onuň üstüne bir zat dökseň, çyglylygy mümkin boldugyça çalt arassa gury mata bilen ýok et.

  Aagyş tupanynda tutuldyňyzmy?Deri haltaňyzy doly guradyň we guratmagy çaltlaşdyrmak üçin ýylylyk çeşmesini ulanmaň (bu derini zaýalap biler).Torbanyň görnüşini saklamaga we içinden çyglylygy siňdirmäge kömek etmek üçin sumkany gazet bilen dolduryň.

  3. TERJIME ED. .N
  Derini ideg etmezden ozal elleriňizi ýuwuň - eliňizdäki ýag deriniň gizlenmesine aňsatlyk bilen geçip biler.

  Hepdede bir gezek ýumşak, gury (ýa-da birneme çygly) mata alyp, derini çalt süpürmegi maslahat berýäris.Içini hem ýatdan çykarma!Astany süpürmek we hapa ýa-da galyndylary aýyrmak üçin mata ulanyň.


 • Öňki:
 • Indiki: