• Hoş geldiňizOsoson !

Aýakgap bölümi bilen ýasalan üzüm erkek deri goşlar duffel syýahat sumkasy

Gysga düşündiriş:


 • Esasy material:Topokarky gatlak hakyky deri
 • Ölçegi:19.7'L * 9'W * 16'H
 • Kesmek:Hakyky deri
 • Astar:100% poliester ýa-da özleşdirilen
 • Gurluşy:Deri tutawaç, gapdalda aýakgap bölümi, içindäki 1 sany uly bölüm, 2 sany jübü we 1 sany fermuar jübü.
 • Faceerüsti bejergisi:N / A ýa-da özleşdirilen
 • Logotip gutar:Nagyşlanan ýa-da başga
 • MOQ:100pc / reňk ýa-da gepleşik
 • Baha:ABŞ-nyň 63-ABŞ dollary / PCS
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt aýratynlyklary

  Önümiň ady Erkekleriň deri goşlary Duffel syýahat sumkasy
  MODEL NOOK Y-ZP0004
  MATERIAL Iň ýokarky gatlak hakyky deri
  TRIM Hakyky deri
  SIZE L50 * W23 * H26 sm
  Agramy 1.5 KGS
  MOQ 300 HK (aksiýa bar bolsa gepleşik geçirip bolar)
  Gaplamak PE sumka, karton guty
  OEM & ODM Hoş geldiňiz

  Haryt maglumatlary

  xq1 (8)
  xq1 (1)
  xq1 (2)
  xq1 (3)
  xq1 (4)
  xq1 (5)
  xq1 (6)
  xq1 (7)

  Hususy erkekleriň deri goşlary Duffel syýahat sumkasynyň aýratynlygy:

  1.Retro ýüzügi deri erkek goşlar duffel syýahat sumkasyny gündelik durmuşda moda we üýtgeşik eder.
  2. Çydamly ýokarky gatlak deri tutawajy agyr agramly zatlara çydap biler.
  3. Talap edişiňiz ýaly köp reňk.
  4. Torba wagtyň geçmegi bilen has retro alar.

  DÖWRÜN GÖRNÜŞI:

  Hakyky deri haltasyny seresaplylyk bilen bejermek, ömrüni ýyllara uzaldyp biler.Hakyky deriden maýa goýjak bolsaňyz, oňa dogry seretmegiň manysy bar.Umuman, deri haltaňyza ideg etmek üçin aşakdakylary maslahat berýäris:

  1.KONTION
  Sumkanyňyzyň guramagynyň ýa-da ýarylmagynyň öňüni almak üçin ýylda bir ýa-da iki gezek gowy deri kremini ýa-da kondisioneri ulanyň.Guradyjy howada ýaşaýan bolsaňyz, muny ýygy-ýygydan etmeli bolmagyňyz mümkin.Diňe krem ​​bilen mata bilen tutuş halta çalyň we artykmaç zatlary sürtüň.Bu tebigy deri kremlerini sumkalarymyz üçin ulanmagy maslahat berýäris.

  2. GURAMAK ÜÇIN (BOLSA WHYZ!)
  Mümkin boldugyça deri haltaňyzda çyglylykdan ýa-da çyglylykdan gaça duruň.Eger onuň üstüne bir zat dökseň, çyglylygy mümkin boldugyça çalt arassa gury mata bilen ýok et.

  Aagyş tupanynda tutuldyňyzmy?Deri haltaňyzy doly guradyň we guratmagy çaltlaşdyrmak üçin ýylylyk çeşmesini ulanmaň (bu derini zaýalap biler).Torbanyň görnüşini saklamaga we içinden çyglylygy siňdirmäge kömek etmek üçin sumkany gazet bilen dolduryň.

  3. TERJIME ED. .N
  Derini ideg etmezden ozal elleriňizi ýuwuň - eliňizdäki ýag deriniň gizlenmesine aňsatlyk bilen geçip biler.

  Hepdede bir gezek ýumşak, gury (ýa-da birneme çygly) mata alyp, derini çalt süpürmegi maslahat berýäris.Içini hem ýatdan çykarma!Astany süpürmek we hapa ýa-da galyndylary aýyrmak üçin mata ulanyň.


 • Öňki:
 • Indiki: