• Hoş geldiňizOsoson !

Zawodda göni lomaý arzan aýal uzyn PU gapjyk we gapjyk 2022

Gysga düşündiriş:


 • Esasy material:Qualityokary hilli PU deri
 • Ölçegi:7.3 '* 3.7'
 • Kesmek:N / A
 • Astar:100% poliester ýa-da özleşdirilen
 • Gurluşy:Köp kartoçka, nagt bölüm
 • Logotip gutar:Nagyşlanan, Çap edilen ýa-da özleşdirilen
 • MOQ:500pcs / reňk ýa-da gepleşik
 • Baha:ABŞ $ 2.6-ABŞ $ 4.5 / PCS
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt aýratynlyklary

  Önümiň ady RFID bukulýan akylly adam ýumşak deri gapjyk
  MODEL NOOK Y-MQB008
  MATERIAL Hakyky deri
  Reňk Goňur reňk
  SIZE L11 * W9 sm
  Aýratynlyk Ogurlyga garşy
  MOQ 300 HK (aksiýa bar bolsa gepleşik geçirip bolar)
  Gaplamak PE sumka, karton guty
  OEM & ODM Hoş geldiňiz

  Haryt maglumatlary

  xq

  DÖWRÜN GÖRNÜŞI:

  Hakyky deri haltasyny seresaplylyk bilen bejermek, ömrüni ýyllara uzaldyp biler.Hakyky deriden maýa goýjak bolsaňyz, oňa dogry seretmegiň manysy bar.Umuman, deri haltaňyza ideg etmek üçin aşakdakylary maslahat berýäris:

  1.KONTION
  Sumkanyňyzyň guramagynyň ýa-da ýarylmagynyň öňüni almak üçin ýylda bir ýa-da iki gezek gowy deri kremini ýa-da kondisioneri ulanyň.Guradyjy howada ýaşaýan bolsaňyz, muny ýygy-ýygydan etmeli bolmagyňyz mümkin.Diňe krem ​​bilen mata bilen tutuş halta çalyň we artykmaç zatlary sürtüň.Bu tebigy deri kremlerini sumkalarymyz üçin ulanmagy maslahat berýäris.

  2. GURAMAK ÜÇIN (BOLSA WHYZ!)
  Mümkin boldugyça deri haltaňyzda çyglylykdan ýa-da çyglylykdan gaça duruň.Eger onuň üstüne bir zat dökseň, çyglylygy mümkin boldugyça çalt arassa gury mata bilen ýok et.

  Aagyş tupanynda tutuldyňyzmy?Deri haltaňyzy doly guradyň we guratmagy çaltlaşdyrmak üçin ýylylyk çeşmesini ulanmaň (bu derini zaýalap biler).Torbanyň görnüşini saklamaga we içinden çyglylygy siňdirmäge kömek etmek üçin sumkany gazet bilen dolduryň.

  3. TERJIME ED. .N
  Derini ideg etmezden ozal elleriňizi ýuwuň - eliňizdäki ýag deriniň gizlenmesine aňsatlyk bilen geçip biler.

  Hepdede bir gezek ýumşak, gury (ýa-da birneme çygly) mata alyp, derini çalt süpürmegi maslahat berýäris.Içini hem ýatdan çykarma!Astany süpürmek we hapa ýa-da galyndylary aýyrmak üçin mata ulanyň.


 • Öňki:
 • Indiki: