• Hoş geldiňizOsoson !

Retro doly däne deri aýal-gyzlar, ýörite nagyşly logotip gapjygyny gysýarlar

Gysga düşündiriş:


 • Esasy material:üzüm deri
 • Ölçegi:7.5 '* 4'
 • Kesmek:N / A
 • Astar:Poliester ýa-da özleşdirilen
 • Gurluşy:Köp kartoçka, nagt pul eýesi
 • Faceerüsti bejergisi:Içindäki nyşan
 • Logotip gutar:Nagyşlanan, Çap edilen ýa-da başga
 • MOQ:300pcs / reňk ýa-da gepleşik
 • Baha:ABŞ-nyň 20-ABŞ dollary / 26 $
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt aýratynlyklary

  Önümiň ady Aýallar deri gapjyk
  MODEL NOOK Y-WQB001
  MATERIAL Hakyky deri
  Reňk Gök / goňur reňk, saýlawlar üçin köp reňk
  SIZE L19 * W10 * H2cm
  Agramy 0,2 KGS
  MOQ 300 HK (aksiýa bar bolsa gepleşik geçirip bolar)
  Gaplamak PE / PP sumka, karton guty
  OEM & ODM Mähirli hoş geldiňiz

  Haryt maglumatlary

  cq1 (4)
  xq (1)
  xq (2)
  xq (3)
  xq (4)
  xq (5)
  xq (6)

  Üstünligi:

  1. Adaty aýal-gyzlaryň reňkli gapjygyndan tapawudy, bu gapjyk has moda we üýtgeşikdir.

  2. Deri materiallary has çydamly, goýy reňkler bolsa hapa garşydyr.

  3. Aýrylan kebelek ýokary hünärleri ele alýar we gapjygyny nusgawy we meşhur edýär.

  4. Hemme zady özleşdirip bolýar, material, reňk, gurluş, astar, paket jikme-jiklikleri we ş.m.

   

  DÖWRÜN GÖRNÜŞI:

  Hakyky deri haltasyny seresaplylyk bilen bejermek, ömrüni ýyllara uzaldyp biler.Hakyky deriden maýa goýjak bolsaňyz, oňa dogry seretmegiň manysy bar.Umuman, deri haltaňyza ideg etmek üçin aşakdakylary maslahat berýäris:

  1.KONDITIONA
  Sumkanyňyzyň guramagynyň ýa-da ýarylmagynyň öňüni almak üçin ýylda bir ýa-da iki gezek gowy deri kremini ýa-da kondisioneri ulanyň.Guradyjy howada ýaşaýan bolsaňyz, muny ýygy-ýygydan etmeli bolmagyňyz mümkin.Diňe krem ​​bilen mata bilen tutuş halta çalyň we artykmaç zatlary sürtüň.Bu tebigy deri kremlerini sumkalarymyz üçin ulanmagy maslahat berýäris.

  2. GURAMAK ÜÇIN (BOLSA WHYZ!)
  Mümkin boldugyça deri haltaňyzda çyglylykdan ýa-da çyglylykdan gaça duruň.Eger onuň üstüne bir zat dökseň, çyglylygy mümkin boldugyça çalt arassa gury mata bilen ýok et.

  Aagyş tupanynda tutuldyňyzmy?Deri haltaňyzy doly guradyň we guratmagy çaltlaşdyrmak üçin ýylylyk çeşmesini ulanmaň (bu derini zaýalap biler).Torbanyň görnüşini saklamaga we içinden çyglylygy siňdirmäge kömek etmek üçin sumkany gazet bilen dolduryň.

  3. TERJIME ED. .N
  Derini ideg etmezden ozal elleriňizi ýuwuň - eliňizdäki ýag deriniň gizlenmesine aňsatlyk bilen geçip biler.

  Hepdede bir gezek ýumşak, gury (ýa-da birneme çygly) mata alyp, derini çalt süpürmegi maslahat berýäris.Içini hem ýatdan çykarma!Astany süpürmek we hapa ýa-da galyndylary aýyrmak üçin mata ulanyň.


 • Öňki:
 • Indiki: